Top Hockey League

Fabrice Rogge: voorzitter van de Top Hockey League                                                                                                                                   FR Below

 

“THL moet op hetzelfde niveau komen van de spelers”

 

Met de lancering van de gloednieuwe website zet de Top Hockey League alweer een stap richting het beoogde doel: voortdurend werken aan schaalvergroting en de visibiliteit van het kampioenschap verhogen. “Het kan niet genoeg benadrukt worden dat we met ons kampioenschap een geweldig product in handen hebben”, zegt Fabrice Rogge, voorzitter van de Top Hockey League. “Met dat product moeten we aan de slag en vooral interesse opwekken. De man of vrouw die nog nooit hockey heeft gezien, moeten we naar de wedstrijden lokken. In welke sport in ons land krijg je wekelijks de kans om wereldkampioenen aan het werk te zien ?”

Om meer toeschouwers naar de wedstrijden te krijgen moet in de eerste plaats aan het comfort van de supporters gedacht worden. “We hebben in onze competitie topspelers, nu is het aan de THL om op dat niveau van de spelers te komen”, zegt Rogge. “We maken als het ware een omgekeerde beweging. Meestal creëer je eerst het kader en komt vervolgens het niveau, nu hebben we het niveau en moet het kader gecreëerd worden.”

“Watducks plaatste net een overdekte tribune. Dat is een voorbeeld van een goede investering. Op het vlak van hospitality-formules kunnen we dan weer inspiratie uit het voetbal halen.” “Toeschouwers die voor het eerst naar wedstrijden komen, zijn haast altijd gecharmeerd door de snelheid en de explosiviteit van onze sport. Mensen onderschatten nog vaak het niveau dat op onze hockeyvelden te zien is. Als we ons aan voetbal spiegelen zitten we met onze competitie in de Premier League. En natuurlijk is het belangrijk dat we merken dat de spelers en speelsters zich goed voelen in onze competitie. Het is toch mooi dat zowat de ganse nationale ploeg van Frankrijk bij de heren in onze eredivisie speelt.”

Het is al vaak gezegd: de THL heeft de ambitie om uit te groeien tot de beste competitie ter wereld. “Het is aan ons om het voorbeeld te volgen van de nationale ploeg en uit te groeien tot de absolute top”, vervolgt Rogge. “Het grootste verschil met de Nederlandse competitie is het aantal toeschouwers. Louter op sportief vlak moeten we niet veel onderdoen voor Nederland. Het is geen toeval dat Watducks vorig jaar goud greep op de Euro Hockey League. Maar om uit te groeien tot de echte topcompetitie die we willen worden, gaat het meer dan om de spelers alleen. De clubs en de federatie moeten daarin samen hun verantwoordelijkheid nemen en een gemeenschappelijke visie uitwerken. Ik wil trouwens benadrukken dat er tussen de clubs en de federatie – ondanks het feit dat we niet altijd dezelfde belangen dienen – een bijzondere dynamiek heerst. Op diverse manieren investeert de federatie in de THL. Eigenlijk is dat uniek. In andere landen is de kloof tussen clubs en federatie veel groter.”

 

“FIH moet begrip hebben voor Europees tophockeymodel”

De THL wil ook constructief samenwerken met de Internationale Hockeyfederatie. De Pro League, die begin 2019 van start ging, maakte de opmaak van de vaderlandse kalender niet eenvoudig. “Laat me duidelijk zijn: we steunen de nationale ploegen want zij zorgen ook voor impulsen binnen de clubs”, zegt Rogge. “Het is wel belangrijk dat de FIH rekening houdt met de Europese clubs. Uiteindelijk vormen die Europese clubs – naast België denk ik daarbij aan Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Spanje en het oprukkende Frankrijk – een belangrijk deel van de mondiale hockeyfamilie. Een wereldorganisatie als de FIH moet respect hebben voor Europa. Het kan nooit de bedoeling zijn dat de spelers en speelsters moeten kiezen tussen de nationale ploeg of de clubs. Als je de beste competitie ter wereld wil maken is het ondenkbaar dat spelers en speelsters niet kunnen deelnemen omwille van internationale competities. Daarom is het belangrijk om richting FIH onze belangen te verdedigen. De Europese topclubs zullen op korte termijn binnen de ‘European Hockey Association’ dan ook samenwerken. We zijn zeer hoopvol dat de FIH begrip heeft voor onze situatie en we merken bij hen ook openheid. Samen moeten we op een constructieve manier, en mits een goede communicatie, oplossingen zoeken om het Europese tophockey model te verdedigen en in stand te houden. Het is zeer belangrijk dat we daarin onze rol spelen, want als de FIH beslissingen neemt in het nadeel van ons kampioenschap moeten we acties ondernemen.”

 

“Constant evalueren hoe we kampioenschap kunnen verbeteren”

De voorzitters van de clubs uit de eredivisie komen binnen de Top Hockey League om de zes weken bij elkaar. “En dan komen alle klassieke thema’s aan bod”, aldus voorzitter Rogge. “We willen dat het Belgische hockey nog verder groeit en we zien ondertussen de resultaten van onze werkzaamheden. De creatie van de website van de THL is er één van. Daarin willen we ook zo snel mogelijk live-scoring integreren. Bij heel veel mensen is daar vraag naar.”

De belangrijkste taak van de THL is uiteraard beslissingen nemen omtrent de organisatie van het kampioenschap én de competitie verbeteren.

“Ik wil zeker benadrukken dat we het format van onze competitie nooit hadden veranderd indien de Pro League geen druk had gelegd op ons kampioenschap”, zegt Rogge. “We moésten zoeken naar een formule die toeliet om naar minder dan 22 speeldagen te gaan. Minder teams in de eredivisie was nooit een optie. Op die manier creëer je immers een kransje topteams met daaronder clubs die nooit aandacht krijgen. Het is net de bedoeling om verspreid in ons land zo veel mogelijk aanwezig te zijn: van oost naar west en van noord naar zuid.”

 

“Op alle vlakken professionaliseren”

Om tot een absoluut topkampioenschap uit te groeien is het noodzakelijk dat het Belgische hockeylandschap op alle vlakken verder professionaliseert. “Daarom is er samen met de federatie al heel wat werk verricht omtrent de licenties”, vervolgt Rogge. “Dat licentiedossier gaat over verschillende zaken zoals onder andere het juridische, het contractuele, de infrastructuur en de financiële fair play. Er moeten duidelijke regels en structuren komen. We zijn op de goede weg om de krijtlijnen te bepalen die er voor zorgen dat ons kampioenschap niet alleen het beste ter wereld wordt, maar vooral ook duurzaam is.”

“Verder moeten we bekijken wat we kunnen doen om hockey nog meer in de media te krijgen. Vooral aan Vlaamse kant is dat een werkpunt. Tegelijk moeten de clubs er ook voor zorgen dat journalisten in de beste omstandigheden hun werk kunnen doen. Dat is op heel wat clubs nog voor verbetering vatbaar.”

“En dan zijn er natuurlijk ook nog de scheidsrechters die een belangrijk deel van de hockeyfamilie vormen. Het is logisch dat een topkampioenschap goede scheidsrechters nodig heeft. Voor die mensen moet er aandacht en erkenning zijn.”

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

Fabrice Rogge: président de la Top Hockey League

 

“La THL doit arriver au même niveau que les joueurs”

 

Avec le lancement du nouveau site internet  la Top Hockey League avance dans ses objectifs, à savoir un travail continu pour l’expansion et l’amélioration de la visibilité du championnat. “On ne soulignera jamais suffisamment qu’avec notre championnat nous disposons  d’un merveilleux produit”, nous dit Fabrice Rogge, président de la Top Hockey League. “Nous devons utiliser ce produit et créer de l’intérêt. Il faut attirer les personnes qui n’ont jamais assisté à un match de hockey vers nos terrains. Dans quel sport en Belgique est-il possible de voir chaque semaine des champions du monde à l’œuvre?”

Pour attirer des spectateurs à nos matchs, il faut penser en premier lieu à leur confort. “Nous avons dans notre compétition des joueurs de classe mondiale, il est maintenant essentiel que la THL atteigne le même niveau que les joueurs”, nous dit Rogge. “Nous faisons en quelque sorte un mouvement inverse. En général on créé d’abord le cadre et ensuite le niveau, ici le niveau y est mais le cadre doit être créé.”

“Le Watducks vient de placer une tribune couverte. C’est un exemple de bon investissement. Au niveau des formules d’hospitalité on peut s’inspirer du football.” “Les spectateurs qui viennent voir pour la première fois un match sont charmés par la vitesse et l’explosivité de notre sport. Les gens sous-estiment souvent le niveau qu’on peut voir sur nos terrains. Si on compare le niveau du hockey au football, notre compétition se situe en Premier League. Et il est bien entendu important que nos joueurs se sentent bien dans notre compétition. C’est super de voir que quasi toute l’équipe nationale masculine française jouer dans notre division d’honneur.”

Cela a déjà été dit régulièrement: la THL a comme ambition de devenir le meilleur championnat du monde. “C’est à nous de suivre l’exemple de notre équipe nationale et d’atteindre le top absolu”, poursuit Rogge. “La différence principale avec le championnat Hollandais est le nombre de spectateurs. D’un point de vue purement sportif nous sommes quasi au même niveau que les Pays-Bas. Ce n’est pas par hasard que le Watducks a obtenu la médaille d’or l’année dernière à l’Euro Hockey League. Mais devenir la compétition de top niveau tel que nous le souhaitons,  ne concerne pas uniquement les joueurs. Les clubs et la fédération doivent prendre leurs responsabilités et définir une stratégie commune. Je veux insister sur le fait qu’entre les clubs et la fédération – malgré des intérêts différents – il y a une excellente dynamique. La fédération investit de différentes manières dans la THL. Ceci est unique. Dans d’autres pays le fossé entre les clubs et la fédération est bien plus grand.”

 

“La FIH doit respecter le modèle de top hockey européen”

La THL veut collaborer de manière constructive avec la Fédération Internationale de Hockey. La Pro League, qui a commencé début 2019, n’a pas facilité l’élaboration des calendriers des championnats nationaux. “Soyons clairs: nous encourageons nos équipes nationales car elles créent  une énorme impulsion au sein des clubs”, dit Rogge. “Il est par contre important que la FIH tienne compte des clubs européens. Ce sont ces clubs européens – en plus de la Belgique je pense aux Pays-Bas, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Espagne et la France qui a énormément progressé–  qui forment une grande partie du hockey mondial. Une organisation mondiale telle que la  FIH doit respecter l’Europe. Il est impensable que les joueurs doivent choisir entre l’équipe nationale ou le club. Si on veut créer la meilleure compétition du monde il n’est pas possible que les joueurs ne puissent y participer à cause des compétitions internationales. Il est donc essentiel de défendre nos intérêts auprès de la FIH. Les clubs du top européen vont pour ce faire collaborer au sein de la ‘European Club Hockey Association’. Nous avons bon espoir que la FIH prenne notre situation en considération. Ensemble nous devons de manière constructive trouver des solutions pour protéger et maintenir le modèle de top hockey en Europe et cela passe entre autre par une bonne communication. Il est essentiel que nous jouions notre rôle à ce niveau, parce que si la FIH prend des décisions qui vont à l’encontre de notre championnat, nous devons entreprendre des actions.”

 

“Une évaluation continue afin d’améliorer le championnat”

Les présidents des clubs de division d’honneur se rassemblent au sein de la Top Hockey League toutes les 6 semaines. “Tous les thèmes classiques y sont abordés”, nous précise son président Rogge. “Nous souhaitons que le hockey belge continue à se développer et observons les résultats de notre travail. La création du site internet en fait partie. Nous souhaitons y intégrer le plus rapidement possible de live-score. Le public est demandeur.”

La tâche principale de la THL est de prendre des décisions par rapport à l’organisation du championnat mais également l’amélioration de la compétition.

“Je veux insister sur le fait que nous n’aurions jamais changé le format de notre compétition si la Pro League n’avait pas mis de pression dur notre championnat”, dit Rogge. “Nous devions trouver une formule qui permettait de jouer en moins de 22 journées. Moins d’équipes en division d’honneur n’a jamais été une option. Le but n’est pas de créer un noyau d’équipes au top sans tenir compte des équipes qui se trouvent en dessous. Nous souhaitons justement que le hockey soit réparti partout dans notre pays: d’est en ouest et du nord au sud.”

 

“Professionaliser à tous les points de vue”

Pour évoluer vers un championnat du top absolu, il est essentiel que le monde du hockey continue à se professionnaliser à tous les niveaux.. “Ainsi, en collaboration avec la fédération, pas mal de travail a déjà été effectué au niveau des licences”, poursuit Rogge. “Ce dossier des licences concerne plusieurs aspects dont le juridique, le contractuel, l’infrastructure et le fair play financier. Des règles et structures claires doivent être établies. L’objectif est non seulement de créer le meilleur championnat du monde mais également d’en assurer sa pérennité.”

“Ensuite nous devons regarder comment améliorer la visibilité du hockey dans les médias. C’est surtout du côté néerlandophone qu’il y a du travail. Du côté des clubs, il faut que les clubs veillent à recevoir les journalistes dans les meilleures conditions possibles afin qu’ils puissent faire leur travail sereinement. Pour pas mal de clubs, il y a matière à amélioration.”

“Et puis il y a également les arbitres qui font partie intégrante de la famille du hockey. Il est logique qu’un championnat de haut niveau ait besoin de bons arbitres. Les arbitres doivent être considérés et reconnus. ”

 

 

 

 

Leave a Reply